Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapia on psyykkiseen terveyteen tähtäävää ammatillista toimintaa, jota asiakkaalle tarjoaa koulutettu, Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Terapian tavoitteena voi olla poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, auttaa elämän kriiseissä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Kelan vaikeavammaisten psykoterapiaa tarjotaan 2015-2018 sopimuskaudella Mikevan Ylivieskan ja Suonenjoen toimipisteissä. Mikäli kuntoutuja täyttää Kelan vaikeavammaisuuden kriteerit, hän saa maksusitoumuksen Kelasta ja tällöin kuntoutujalle itselleen ei tule kustannuksia psykoterapiasta. Kela korvaa tapauskohtaisesti myös kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille asiakkaille. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä ja selviytymistä arjessa. Kuntoutuksella turvataan asiakkaan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, omaan työhön paluu tai opintojen edistyminen. Kelan korvaus kattaa osan kuntoutuspsykoterapian hinnasta, jolloin kuntoutujan maksettavaksi jää niin kutsuttu omavastuuosuus. Omavastuu osuus tarkoittaa sitä loppuosaa terapeutin palkkiosta, jota Kela ei asiakkaalle korvaa. Psykoterapiaan voi hakeutua myös ilman lääkärin lähetettä. Tuolloin asiakas ei ole oikeutettu saamaan Kela-korvausta ja hän maksaa koko palkkion itse.

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakasta ohjataan havaitsemaan ongelmalliseen kokemukseen liittyviä ajatuksia, tunteita, mielikuvia sekä toimintayllykkeitä ja niiden kehollisia ilmentymiä. Kuntoutuksessa pyritään kahdenlaiseen työskentelyyn:

– Pohditaan asiakkaan välitöntä ajatusta suhteessa itseen, muihin ja tulevaisuuteen
– Tunnistetaan oireen taustalla olevia perususkomuksia ja -olettamuksia

Työskentelykeinoina ovat mm. päiväkirja – ja / tai työkirjatyöskentely, jonka avulla on mahdollista tuoda asiakkaan mielensisäiset haasteet paremmin käsiteltäviksi. Mukaan voi myös tuoda esimerkiksi kirjoittamiaan runoja tai musiikkia, tai mitä tahansa muuta, joka kuvaa parhaiten asiakkaan mielenmaisemaa.

Lasten terapiat ovat luonteeltaan toiminnallisia, joihin liittyy mm. leikkiterapiaa, pelien pelaamista, roolileikkejä ja luovaa toimintaa. Lasten terapioissa on myös vanhempain tapaamisia ja tarvittaessa verkostotapaamisia päiväkodin, koulun tai muun vastaavan yhteistyötahon kanssa.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa asiakasta tuetaan jatkamaan elämässä eteenpäin. Olennaista on myönteinen tulevaisuusvisio ja tavoitteiden asettaminen sekä niiden saavuttamiseen tähtäävä työskentely ja eteneminen pienin askelin, mm. etsimällä uusia ratkaisuja tuloksettomien ratkaisumallien tilalle. Psykoterapian apuna voidaan käyttää toiminnallisia menetelmiä ja asiakkaalle voidaan antaa kotitehtäviä.

Mikevan psykoterapiaa on saatavilla seuraavissa yksiköissä

Selaa lisää yksiköitä