Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Kuntoutus- ja asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Tarjoamme kodeissamme mielenterveys- ja päihdekuntoutujalle mahdollisuuden parempaan arkeen aktivoinnin, tuen ja yksilöllisen kuntoutuksen avulla. Jokainen kuntoutuja kohdataan yksilönä, jolla on omat tarpeet, toiveet ja elämäntarina taustallaan. Kotiemme toiminta ja ympäristöt on suunniteltu tukemaan kuntoutujan oma-aloitteisuutta sekä vahvistamaan turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitetut palvelumme ovat kymmenien vuosien kokemukseen ja suunnitelmalliseen kuntoutukseen pohjautuvaa toimintaa. Palvelumme perustuvat viimeisimpään tutkittuun tietoon yhteisöllisyydestä, yksilöllisyydestä ja eri terapiamuotojen vaikutuksista mielenterveys- ja päihdekuntoutujan kuntoutusprosessissa. Toimintamallimme rakentuvat pitkään käytännön kokemukseemme.

Käytämme kuntoutuksessa 5:n pisteen NaDa-korva-akupunktiohoitomenetelmää. Ratkaisukeskeistä yhteishoitomallia toteutetaan kaikissa Mikevan mielenterveys- ja päihdeyksiköissä. Psykoedukaatio on myös käytössä kuntouttavissa asumispalveluissamme. Dialektisen käyttäytymisterapian toiminnanohjausmenetelmä tulee myös käyttöön kaikissa Mikevan mielesterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköissä.

Kuntoutujan yksilölliset tarpeet määrittävät kuntoutuksen sisällön. Yksikkömme tarjoavat kuntoutujalle mahdollisuuden edetä portaittaisesti kohti itsenäisempää elämää eri asumismuotojen tuella jokaisen realististen mahdollisuuksien mukaan.

Kuntoutujan voimavarojen arviointiin käytämme RAI-arviointia sekä Oma-arviointia. Arviointien tulokset hyödynnetään kuntoutujan näkökulmasta rakennetun kuntoutussuunnitelman teossa. Suunnitelman tekoon voivat osallistua myös läheiset tai sosiaaliviranomaiset kuntoutujan niin halutessaan.

TutKA-jaksot

Mikevan mielenterveys- ja päihdekuntoutusyksiköissä on mahdollisuus toteuttaa myös TutKA-jaksoja (tutkimus-, konsultointi- ja arviointijaksoja). Kohderyhmänä aikuisväestö, joilla on mielenterveydellisiä ongelmia, haasteita elämän- ja arjenhallinnassa ja/tai läheis- ja hoitoverkostolla on huoli asianomaisen voinnista ja toimintakyvystä. Jakson tarkoituksena on selvittää asiakkaan kokonaistilanne sekä palveluntarve moniammatillisen ja kokonaisvaltaisen työskentelyn avulla. Arviointiin osallistuu jakson aikana asiakas sekä hänen tukiverkostonsa.

TutKA-jakso voidaan toteuttaa myös sairaalasta kotiutuvan potilaan kohdalla palvelutarpeen arvioimiseksi ja/tai elämäntilanteen uudelleen järjestämiseksi. TutKA:n toiminta-ajatuksena on asiakaslähtöisyys, edellytyksenä onnistuneelle jaksolle on tutkittavan oma motivaatio.

TutKA kestää 5 viikkoa ja jakson aikana tutkittava asuu asumispalveluyksikössä osallistuen sekä arjen toimintoihin ja askareisiin että virike- ja ryhmätoimintoihin.

Kotikuntoutus Mikevalla:

Mikeva tarjoaa mielenterveyskuntoutujilleen eri paikkakunnilla psykiatrisia kotikuntoutuspalveluja. Kotikuntoutuspalveluja ovat kuntoutujan kotiin tehtävät kotikäynnit ja kuntoutusyksiköissä järjestettävät kuntoutusjaksot, päiväkäynnit kuntoutusyksikössä sekä työtoiminta. Mikevan kotikuntouksessa olevalla kuntoutujalla on mahdollisuus olla puhelimitse yhteydessä kuntoutusyksikön henkilökuntaan kotikäyntien, kuntoutusjaksojen tai päiväkäyntien välillä kuntoutusuunnitelman mukaisesti. Näillä keinoilla voidaan tukea kuntoutujan itsenäistä asumista omassa kodissaan mahdollisimman pitkään tai tukea asumispalveluyksiköstä muuttavaa itsenäisemmän elämänvaiheen alkuun.

Kotikäyntien tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä asumista omassa kodissa. Kotikäyntien tavoitteet pohjautuvat yhdessä laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelmassa huomioidaan kuntoutujan voimavarat esimerkiksi työelämässä tai opiskelussa selviytymisen edistämiseen. Suunnitelmassa sovitaan käyntitiheys ja – kesto. Yksi käynti voi olla kestoltaan 45 min – 1,5 h.

Kuntoutusjaksot on tarkoitettu kotona itsenäisesti asuvalle kuntoutujalle, jolle kotiin tarjottava tuki -ja hoitopalvelut eivät yksinään riitä.  Kuntoutusjakso voi tulla kyseeseen myös akuutin sairaalahoitojakson jälkeen psykofyysissosiaalisen tilanteen tukemiseksi ja selvittämiseksi. Kuntoutusjaksot toteutetaan tehostetun palveluasumisen tai palveluasumisyksiköissä ja ne toteutuvat säännöllisesti ja ovat kestoltaan erimittaisia (keskimäärin 1-3 viikkoa, 1-4 kertaa vuodessa). Sisällöltään jaksot ovat kuntoutujan ja palvelun ostajan kanssa laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisia.

Päiväkäynneille kuntoutusyksikössä tehdään tavoitteet kuntoutussuunnitelmassa. Käyntien aikana voidaan tukea tavoitteiden saavuttamista esim. opiskelun tai työelämässä selviytymisen suhteen, lääkehoidon, hygienian, pyykki- ja ravintohuollon toteutumiseen sekä vuorokausirytmin ylläpitämiseen.

Työtoiminta. Joissakin Mikevan yksiköissä järjestetään työtoimintaa jonka avulla pyritään ylläpitämään tai edistämään kuntoutujan toimintakykyä kädentaitojen ja psyykkisen hyvinvoinnin osalta. Työtoiminnassa käynneistä ja tavoitteista sovitaan kuntoutussuunnitelmassa ja siihen voivat osallistua sekä yksikössä asuvat, että tukiasunnossa tai omassa asunnossaan asuvat kuntoutujat.

Kuntouttavat asumispalvelut Mikevalla:

Mikeva tarjoaa mielenterveyskuntoutujille eri paikkakunnilla kuntouttavia asumispalveluja ympäri Suomea. Kuntouttavia asumispalveluja tuotetaan tehostetuissa asumispalveluyksiköissä, palveluasumisyksiköissä ja tuetun asumisen yksiköissä. Kuntoutujalle soveltuva asumispalvelumuoto määräytyy kuntoutujan tuen ja avun tarpeen perusteella. Palvelutarpeen määritystä varten voidaan tarjota alkuun edellä mainittua TutKa-jaksoa, mikäli oikeinmitoitetun asumispalvelun selvittämisessä ja kartoittamisessa on haasteita.

Tukiasuminen:

 • Asunnot sijaitsevat kuntoutusyksikön kanssa samassa rakennuksessa tai sen läheisyydessä
 • Kuntoutujaa tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja sekä löytämään mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-ajan toimintaan omia voimavaroja hyödyntämällä
 • Kuntoutujalle tehdään hänen omista tavoitteistaan ja voimavaroistaan lähtevä kuntoutussuunnitelma ja suunnitelman teossa huomioidaan kuntoutujan mahdollisuudet sijoittua työelämään ja opiskelemaan
 • Kuntoutujat saavat tuen asumiselleen ohjaajalta joka on paikalla arkipäivisin päiväaikaan. Muuna aikana on järjestetty varallaolo ja avun saa puhelimitse kuntoutusyksikön henkilökunnalta

Palveluasuminen:

 • Kuntoutujalle tehdään hänen omista tavoitteistaan ja voimavaroistaan lähtevä kuntoutussuunnitelma ja siinä keskitytään itsenäistä asumista tukevien taitojen harjoitteluun, sairauden kanssa selviytymiseen ja omien voimavarojen löytämiseksi
 • Kuntoutujan kanssa yhdessä kartoitetaan ja opetellaan käyttämään sellaisia yksikön ulkopuolisia palveluja, joita hän tarvitsee ja hän haluaa opetella käyttämään ja tuetaan kuntoutujaa palvelujen käytön aloittamisessa. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi virasto- ja kauppa-asioinnit.
 • Työntekijät ovat paikalla viikon jokaisena päivänä lukuun ottamatta yöaikaa jolloin kuntoutujalla on mahdollisuus saada apua puhelimitse yksikön työntekijöiltä tai vartiointiliikkeen kautta

Tehostettu palveluasuminen:

 •  Tehostettu palveluasumisyksikköon tarkoitettu kuntoutujille, jotka tarvitsevat ohjaajien apua, tukea ja ohjausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen vuorokauden eri aikoina ja jatkuvaluonteisesti.
 • Kuntoutuja tarvitsee tukea mm. arjen askareissa, itsensä hoitamisessa, vuorokausirytmin ylläpidossa, lääkehoidossa, sosiaalisten taitojen harjoittelussa ja kaupungilla liikkumiseen.
 • Kuntoutujan ohjauksessa huomioidaan kuntoutussuunnitelman teon yhteydessä selvitetyt kuntoutujan voimavarat, taidot ja tiedot ja tavoitteena on kuntoutujan parempi selviytyminen oman arjen hallinnasta omia voimavaroja hyödyntäen
 • Asuminen kuntoutusyksikössä on pidemmälle aikavälille ulottuvaa, elämänhallintaa tukevaa ja elämänvaiheen huomioivaa. Toiminta yksikössä on kuntoutujaa motivoivaa ja suunnitelmallista. Kuntoutuksen suunnitteluun otetaan mukaan yhdessä kuntoutujan kanssa sovitut henkilöt kuten oma perhe, muut läheiset tai sosiaalitoimen edustaja.
 • Tuen tarpeen vähentyessä kuntoutujalla on mahdollisuus muuttaa asumaan vähemmän tuettuun yksikköön tai oman asuntoon.

Palvelukodit mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Kuntoutusyksikkö KauhajoenAalto

Naavakuja 1, 61800, Kauhajoki
Kuntoutusyksikkö KauhajoenAalto on tammikuussa 2018 avautuva nuorten 18-30 -vuotiaiden mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 16 -paikkainen kuntoutusyksikkö Kauhajoella.

Palvelukoti Askelkodit

Kannistontie 17, 21330 Turku, Suomi
Palvelukoti Askelkodit on Turun Paattisilla sijaitseva 18 -paikkainen kodinomainen palvelukoti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat eritasoista apua ja kuntoutusta arjessaan. Palvelukoti tarjoaa tehostettua sekä tuettua palveluasumista kahdessa erillisessä yksikössä.

Kuntoutusyksikkö TampereenAalto

Pahkakatu 16, 33340 Tampere, Suomi
Kuntoutusyksikkö TampereenAalto on keväällä 2017 avautunut 16 -paikkainen nuorten mielenterveys- ja päihdekuntoutujen kuntoutusyksikkö Tampereella.
Selaa lisää koteja